KVKK

A. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bu bildirim, Darcan Danışmanlık ve Çağrı Hizmetleri Anonim Şirketi (“Darcan Danışmanlık”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak elde edilen Kişisel verilerin işlenme ve toplanma amaçları, Kanun’a uygun olarak korunması, saklanması, kullanılması, aktarılması, silinmesi ve anonimleştirilmesi hususlarının hukuki sınırlarını çizmek suretiyle işbu hususlara ilişkin kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek ve bu yolla aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amaçlarıyla hazırlanmıştır.

Darcan Danışmanlık tarafından kişisel verilere ilişkin gerçekleştirilecek her türlü işlemin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte ilgili sair mevzuat uyarınca hukuka ve usule uygun bir biçimde yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileri herhangi bir şekilde elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, işlenecek, saklanacak, kullanılacak, aktarılacak ya da devralınacak tüm gerçek ve tüzel kişiler bakımından işbu Aydınlatma metni düzenlenmiş bulunmaktadır.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR

1. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

Şirketimiz, Kanun’a uygun olarak toplamış olduğu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Kanun ve ilgili sair mevzuatta belirlenen genel ilkeler ile öngörülen usul ve esaslar dahilinde hareket eder. Darcan Danışmanlık, işbu verilerin korunması ve işlenmesi sırasında Kanun’un 4. Maddesine uygun olarak aşağıdaki ilkelere uygun davranacağını beyan ve taahhüt etmektedir:

 1. Darcan Danışmanlık, her türlü kişisel veri işleme sürecinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun davranacak ve orantılılık ilkesinin gereklerini gözetecektir.
 2. Darcan Danışmanlık, veri sorumlusu sıfatıyla işlediği her türlü kişisel verinin doğru ve güncel olmasını sağlayacak, bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri alacaktır.
 3. Darcan Danışmanlık, veri sorumlusu olarak veri işleme faaliyetlerini ancak belirli, açık ve meşru amaçlarla sınırlı tutacaktır.
 4. Darcan Danışmanlık, veri sorumlusu olarak elde ettiği kişisel verileri ancak işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işleyebilecektir. Bu kapsamda kişisel veriler, ancak belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için elverişli olduğu takdirde işlenebilecek ve bu amaçlar sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanması için genişletilemeyecektir.
 5. Darcan Danışmanlık, veri sorumlusu olarak işlediği her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan süre ile sınırlı olmak kaydıyla muhafaza edebilecektir. Buna ilişkin olarak Darcan Danışmanlık, Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4üncü ve 7inci maddelerine uygun şekilde hareket edecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar

Darcan Danışmanlık tarafından, Kanun’un 1. Ve 2. Maddelerine uygun olarak toplanan kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası doğrultusunda ve Aydınlatma Metninin 2.1 maddesinde açıklanan ilkelere uygun olarak kısmen veya tamamen otomatik olan yada olmayan herhangi bir yolla işlenebilecektir. İşbu kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hallerden bir veya birkaçının varlığı halinde açık rıza aranmaksızın işlenebilir.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içeren veriler ise KVK Kanunu kapsamında “özel nitelikli kişisel veri” teşkil etmekte olup özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi ile üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin konularda yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra kanunun aradığı özel gereklilikler söz konusudur. Darcan Danışmanlık, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi durumlarında da Kanun’da düzenlenen özel hükümlere uygun davranacağını beyan ve taahhüt etmektedir.

C. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Şirketimiz tarafından, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, çalışan adaylarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz gibi taraflardan; kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, fiziksel mekân güvenlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, çalışan adayı bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi, pazarlama bilgisi kategorilerinde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; alacak yönetim hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi, sunduğumuz hizmetlere ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerimizin ifa edilmesi başta olmak üzere;

 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; Şirketin İK politikalarına uygun şekilde İK operasyonlarının yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amaçlarıyla; Şirketimiz tarafından yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlar,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şirketimizin iş birimleri tarafından yerine getirilmesi amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen operasyonlar,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen satın alma operasyonları, takip ve tahsilat işlemlerinin yapılması,
 • Mevzuat ve Mahkemeler, Savcılıklar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmasına yönelik yürütülen operasyonlar, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir

D. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

E. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, Genel Müdürlük, avukatlık hizmeti aldığımız hukuk büroları, müşteri görüşmeleri, Çağrı Merkezi ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, internet sitemiz üzerinden yapılan dijital başvurular, alacak yönetim işlemleri, internet sitemiz, sosyal medya, icra dosyalarının taranması, SMS kanalları, destek hizmeti aldığımız sair şirketler vb. diğer kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu amaçla toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Bildirimi’nin (C) ve (D) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

F. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. İlgili Kanunda belirtilen bilgilendirme talepleriniz için www.darcandanismanlik.com adresinde bulunan internet sitemizde yer alan iletişim kanallarından bize ulaşabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz

Darcan Danışmanlık, Kanun’un 13. Maddesinde öngörüldüğü üzere işbu talebi, Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize “Yahya Kaptan Mh. Şehit Ali İhsan Çakmak Sk. NazerINN Plaza No.46/3 İzmit – KOCAELİ” adresi üzerinden yazılı olarak iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Darcan Danışmanlık’ın Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkı saklıdır. Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişi tarafından talepte bulunulması durumunda ayrıca, başvuruda bulunacak kişi adına noter aracılığıyla düzenlenmiş vekaletnamenin de ibraz edilmesi gereklidir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.darcandanismanlik.com internet sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

Darcan Danışmanlık ve Çağrı Hizmetleri A.Ş.

error: Korumalı görünüm modundasınız.